Müügi ja garantii üldtingimused

Käesolevad müügi ja garantii üldtingimused (edaspidi Üldtingimused) kehtivad Solare Stuudio OÜ (edaspidi Müüja, Pool või Pooled) ja ostja (edaspidi Ostja, Pool või Pooled) vahel. Juhul kui Pooled sõlmivad eraldiseisva kirjaliku müügilepingu, siis kehtivad Üldtingimused ainult siis, kui need ei ole vastuolus müügilepingus eraldi kokkulepituga.

Käesolevate Üldtingimuste lahtutamatuks osaks on Eesti Vabariigis kehtestatud seadusaktid.

1. Tellimuse jõustumise, loobumise ja taganemise tingimused

1.1 Pakkumus kehtib vastavalt selles näidatud perioodile või 14 päeva selle esitamisest.

1.2 Müüja ja Ostja vahelise võlasuhte aluseks on Ostja nõustumine Müüja poolt esitatud pakkumusega ja sellekohaselt vormistatud ning jõustunud tellimusega, mille alusel on Ostja poolt teostatud ettemaks.

1.3 Ostja võib tellimuse tasuta tühistada või seda muuta enne tellimuse jõustumist. Jõustunud tellimuses muudatusi teha ei saa.

1.4 Tellimus jõustub Ostjalt nõutud ettemaksusumma laekumisel või tellimuse Ostja poolsel kinnitamisel juhul, kui ettemaksu ei ole nõutud.

1.5 Ostja poolseks tellimusest loobumiseks loetakse mh ettemaksu tasumata jätmist 10 päeva jooksul ettemaksunõude (ehk tellimuse kinnituse) esitamisest ja toote eest tasumatajätmist või toote mittevastuvõtmist 30 päeva jooksul pärast Ostja teavitamist tellimuse valmimisest. Ostja loobumisel tellimusest ettemaksu ei tagastata.

2. Tellimuse hind ja tasumise tingimused

2.1 Toote ja/või teenuse hind ja selle tasumise tingimused on märgitud tellimuse kinnituses ning tellimuse kinnituse põhjal koostatud arvel. Hindadele lisandub käibemaks vastavalt Eesti Vabariigis kehtestatud käibemaksumäärale. Viivis tähtaegselt tasumata summadelt (v.a. ettemaks) on 0,5% päevas.

2.2 Ostja kohustub tasuma ettemaksu 50% ulatuses tellimuse summast. Ettemaks tasutakse tellimuse ettemaksuarve alusel. Kui ettemaks on laekunud, siis tellimus läheb töösse.

2.3 Tellimuse lõppsumma, millest on maha arvatud ettemaks, kohustub Ostja tasuma enne toote kättesaamist, hiljemalt 30 päeva jooksul pärast toote valmimist ja sellest teate saamist. Arve vaidlustamisel on Ostja kohustatud tasuma arve mittevaidlustatud osa maksetähtajaks.

3. Tellimuse tarnetähtaeg, üleandmise ja kvaliteedi tingimused

3.1 Toote tarnetähtaja arvestus algab tellimuse jõustumise hetkest. Tellimus jõustub hetkel, mil ettemaks on laekunud. Juhul kui peale tellimuse jõustumist on vajalik teostada kontrollmõõtmine, algab toote tarnetähtaja arvestus kontrollmõõtmise tulemuste kinnitamise hetkest.

3.2 Toote tarneaeg on fikseeritud tellimuses nädalatena. Müüja teavitab Ostjat toote valmimisest Ostja poolt edastatud kontaktidel.

3.3 Kui Müüjal selgub, et tarnetähtaega pole võimalik täita, informeerib Müüja Ostjat koheselt. Kui viivitus ei tulene vääramatust jõust ja põhjustab Ostjale olulist ebamugavust, võib Ostja taganeda tellimusest täielikult või osaliselt, kui tarne viibib enam kui 30 päeva võrreldes algse tarneajaga. Kui Ostja nõustub uue tarneajaga, ei maksa Müüja viivituse eest trahvi ega kompenseeri kahjusid ning samuti ei vastuta Müüja Ostjale viivitusega põhjustatud ükskõik millise muu kahju eest.

3.4 Ostja poolt tellitud transpordi- ja paigaldusteenus osutatakse peale toodete eest täielikult tasumist ning see toimub Müüja ja Ostja vahel eraldi kokkulepitaval ajal.

3.5 Ostja kohustub tagama transpordi ja Müüja töötajate takistuseta ja ohutu ligipääsu paigalduskohale.

3.6 Toote paigalduskoht peab olema puhas (st et paigalduskohas ja selleni viiva tee osas ei tohi olla takistusi. Samuti ei tohi olla nii paigalduskohas kui ka selleni viiva tee osas väärtuslikke esimeid, mis võivad saada toote transpordil ning paigaldusel kahjustada).  Paigalduskohas peab olema elektrivooluvõrgu kasutamisvõimalus. Paigalduskoht ning selle ümbrus peab olema kliendi enda poolt kaetud ja kaitstud nii, et paigaldusest tekkiv tolm ei kahjustaks kliendi esemeid.

3.7 Punktides 3.5 ja 3.6. toodud tingimuste mittetäitmise korral on Müüjal õigus teenuse osutamisest keelduda.

3.8 Ostja kohustub tagama enda või oma volitatud esindaja kohaloleku toote üleandmisel ning toote ja teenuse vastuvõtmisel.

3.9 Ostja kohustub kontrollima toote koguse ja kvaliteedi vastavust tellimusele toote üleandmise hetkel. Avastatud puudustest tuleb Müüjale viivitamatult teada anda. Ostja kohustub teavitama Müüjat tootel ilmnenud nähtavatest puudustest enne toote paigaldust, kuid hiljemalt 7 päeva (tarbija puhul 2 kuu) jooksul toote Ostjale üleandmisest. Hilisemaid pretensioone toote nähtavate puuduste kohta ei rahuldata.

3.10 Näidiseid kasutatakse toote kvaliteedi ligikaudseks määramiseks. Naturaalsest materjalist toote puhul arvestatakse kvaliteedi hindamisel lisaks materjali looduslikku varieeruvust.

3.11 Toote omandiõigus läheb Müüjalt Ostjale üle peale toote hinna (sh võimalikud viivised) täielikku tasumist.

4. Müügigarantii, müüja vastutus ja tarbija pretensiooni esitamise õiguse tingimused

4.1 Solare Stuudio OÜ toodetele kehtib kahe aastane müügigarantii, kui Pooled ei ole kokku leppinud teisiti. Müügigarantii kehtivuse aluseks on ostu tõendav arve ja/või tasumise kviitung. Müügigarantii tähtaeg algab toote üleandmisest ostjale. Müügigarantiiga hõlmatud puuduse ilmnemisel garantii kehtivusajal parandab või asendab Müüja tasuta puudusega toote.

4.1.1. Garantii kehtib:

4.1.1.1 Toote mehhanismi-, konstruktsiooni- ja tootmisvigadele

4.1.1.2 Toote kujukindlusele (lubatud hälve on kuni 0,5%)

4.1.1.3 Müüja poolt tootele teostatud vigadele

4.1.1.4 Müüja poolt teostatud transpordil tekkinud defektidele tingimusel, et need on fikseeritud toote üleandmise hetkel.

4.1.1.5 Toote materjali ja/või pinnakatte defektidele tingimusel, et need on fikseeritud toote üleandmise hetkel.

4.2 Müüja vastutab tootel selle üleandmise hetkel olemasolevate puuduste eest.

4.3 Müüja ei vastuta lubatud piirmõõtudele mittevastavate toodete puuduste eest ja puuduste eest, mis on tootele tekkinud Ostja süül või hoolimatusel (mh toote ebaõige paigalduse, kasutamise või hooldamise tagajärjel), toote harilikust kulumisest või toote normist erinevate kasutustingimuste (niiskus, temperatuuri kõikumine jms.) korral.

4.4 Müüja ei vastuta Tellimuse mittetäitmise või mittekohasuse eest, kui see on tingitud asjaoludest, mis ei ole Müüja poolt mõjutatavad (vääramatu jõud).

4.5 Ostjal on õigus esitada pretensioone toote kohta ühe aasta jooksul alates toote kättesaamisest.

4.6 Pretensioonid saab saata Müüjale e-postiga aadressil kaidi@solarestuudio.ee, esitades järgmised andmed: ostja nimi, kontaktandmed, tellimuse number, puudusega toote nimetus, puuduse ilmnemise aeg, puuduse kirjeldus, esitatav nõue. Lisada tuleb toote eest tasumist tõendav dokument ning võimalusel fotod puudusest.

4.8 Pretensioon tuleb Müüjale esitada võimalikult kiiresti, tarbija puhul hiljemalt 2 kuu jooksul peale puuduse avastamist. Puudusega toote edasine kasutamine on keelatud.

4.9 Müüja kohustub pretensiooni läbi vaatama ja sellele vastama 5 tööpäeva jooksul alates pretensiooni vastuvõtmisest. Pretensiooni õigustatuse korral kohustub Müüja parandama või asendama toote oma kuludega mõistliku aja jooksul.

4.10 Kõik erimeelsused lahendatakse pooltevaheliste läbirääkimistega. Kokkuleppe mittesaavutamisel on mõlemal poolel õigus kasutada kõiki seadusest tulenevaid õiguskaitsevahendeid.

 

Solare Stuudio OÜ

kaidi@solarestuudio.ee

Sõõrikmäe talu,

Kosova, 63704

Põlva maakond